Regulament concurs

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI LIBREX

“Targul BOOKuriilor 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.           Prezenta activitate promotionala Targul BOOKuriilor” (denumita in continuare ”Campania”) este organizata si desfasurata de SC Librex Media International SRL (denumit in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala cu personalitate juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bucuresti, str. Episcopul Radu nr. 30, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti, sub nr. J40/8040/2010, cod fiscal RO27311238.

1.2             Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulament Oficial” sau ”Regulamentul").

1.3             Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.librex.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4             Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiilor, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuare necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul www.librex.ro.

1.5             Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala. 

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

2.1  Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului www.librex.ro. Participantii pot comanda orice carte de pe site-ul www.librex.ro, aceasta actiune fiind considerat o inscriere in campanie, cat timp comanda este livrata cu succes. Orice comanda anulata sau refuzata la livrare va fi exclusa din campanie.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1      Campania se va desfasura in perioada 16 mai 2022 ora 00.00.00 – 22 mai 2022, ora 23.59.59, inclusiv (denumita in continuare ”Perioada Campaniei”).

3.2.      Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte aditionale.

3.3      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.      Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania.

4.2       La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) colaboratorilor Organizatorului.

c) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) si b) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

d) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1.      In cadrul Campaniei participa toate produsele listate pe www.librex.ro.

 

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii termini

6.1.      Website Campanie: www.librex.ro.

6.2.      Numar informatii: 0723.193.019.

6.3.      Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul comenzii plasate, numele complet si adresa de e-mail.

6.4.      Document justificativ: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta chitanta de ramburs si/sau Confirmarea platii. Documentele justificative trebuie sa aiba o data de emitere din Perioada Campaniei. In cazul chitantei de ramburs, aceasta nu este obligatoriu sa aiba data de emitere din perioada Campaniei, ci sa reprezinte primirea unei comenzi plasate in Perioada Campaniei. Pentru a intra in posesia premiului, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze documentele justificative (in original chitanta de ramburs, iar pentru comenzile cu plata online, e-mail-ul de confirmare a platii).

6.5      Mecanismul campaniei: Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)        sa comande orice carte de pe www.librex.ro;

b)        sa pastreze documentul justificativ, pentru a-l preda Organizatorului in vederea validarii premiului, in caz de castig;

Alte dispozitii:

6.6.      Pe intreaga durata a Campaniei, un Participant unic identificat prin acelasi nume si adresa de e-mail, respectiv numar de telefon, poate castiga 1 (un) singur premiu.

6.7.      Persoana identificata prin acelasi nume si adresa de e-mail, respectiv numar de telefon, poate efectua in cadrul prezentei campanii oricate comenzi, insa se va lua in calcul o singura comanda efectuata, ce va fi transformata in inscriere in cadrul Campaniei.

6.8.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.9.      Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a) pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei Campaniei;

b) pentru neinregistrarea, pierderea sau intarzierile comenzilor, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioade de trafic intens.

d) pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra documentelor justificative, ce dovedesc plata comenzilor, ce contin date de participare, pe baza carora s-au declarat castigatorii. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra documentelor justificative, ce dovedesc achizitia Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

e)  pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu partiparea lor la aceasta Campanie.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR.

Premiile si valoarea acestora:

7.1.      In cadrul Campaniei se va acorda in total 1 premiu, dupa cum urmeaza:

Denumire premiu

Valoarea comerciala (lei)

Numar total de premii

Valoarea totala comerciala (lei)

Voucher cadou

1500

1

1500

Total

1500

 

7.2.      La finalul Campaniei, in perioada 23-24 mai, se va extrage 1 castigator dintre Participantii inscrisi in perioada Campaniei.

7.3.      Extragerea castigatorului se va efectua prin intermediul unui program electronic de extrageri aleatorii, in prezenta a doi reprezentati Librex si va fi inregistrata video.

7.4.      Voucherul va putea fi folosit timp de 30 de zile de la data acordarii, la toate produsele de pe Librex.ro, cu un discount mai mic sau egal cu 30%.

7.5      Voucherul se poate aplica o singura data, inainte de a fi folosit participantul trebuie sa se asigure ca are in cos toate produsele pe care doreste sa le achizitioneze prin intermediul voucherului

7.6      Voucherul este valabil doar pentru comenzile cu livrare în România.

7.7.      Voucherul va fi trimis pe adresa de e-mail indicata de castigator, in termen de 5 zile lucratoare de la validare.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

8.1.      Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator, va fi numit ”potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicarea telefonica si validarea electronica. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

Prevalidarea telefonica:

8.2.      Dupa extrageri, potentialul castigator va fi contactat de catre Organizator, in termen de 5(cinci) zile lucratoare, pe numarul de telefon de pe care s-a efectuat comanda. Organizatorul va efectua maxim 3 apeluri in acest termen. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitatea de contactare se intelege, de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire, etc.) acesta va fi invalidat.

8.3.      Potentialul castigator invalidat conform Regulamentului nu va beneficia de nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.4.      In vederea revendicarii premiului, potentialului castigator i se va solicita sa confirme acceptul inscrierii sale in Campanie;

a) Organizatorul va informa potentialul castigator cu privire la scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru validarea si atribuirea premiului si vor fi stocate in concordanta cu legile locale fiscale. Participantul trebuie sa isi ofere acordul, in caz contrar premiul nu poate fi revendicat si, deci, va fi invalidat.

b) sa confirme ca detine documentul/ documentele justificative ce atesta inscrierea sa in campanie;

c) sa transmită urmatoarele date personale: nume si prenume, adresa de e-mail unde va primi voucherul in format electronic.

8.5.      In cazul in care pasul de revendicare nu a fost indeplinit cu success de catre potentialul castigator, mai exact art. 8.4. nu a fost indeplinit integral, premiul va fi invalidat, Organizatorul apeland la rezerva care se vor supune regulilor descrise in Regulament.

8.6.      In cazul in care au fost respectate toate prevederile Regulamentului Oficial, mai exact etapa de revendicare a fost indeplinita cu success de catre potentialul castigator, se va trece la etapa de validare electronica.

Validare electronica:

8.7.      In apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator, ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail, in termen de 3(trei) zile lucratoare de la momentul revendicarii telefonice, urmatoarele:

a) o fotocopie lizibila a actului de identitate

b) o fotocopie lizibila si/sau o captura de ecran a documentelor justificative.

8.8. Dupa ce Organizatorul intra in posesia documentelor solicitate mai sus, iar acestea respecta Regulament Oficial al Campaniei, premiul va fi considerat prevalidat.

8.9. Daca, odata ce Organizatorul intra in posesia documentelor solicitate mai sus, constata ca acestea nu respecta Regulamentul Oficial al Campaniei, premiul va fi invalidat.

Alte clauze referitoare la acordarea premiilor:

8.10.   In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul Participantilor extrasi ca rezerve, in ordinea in care au fost extrasi pe lista de rezerve. Participanul va extrage maxim 3 rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.11.   Premiile acordate in aceasta Campanie, potrivit Regulamentului Oficial, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor extrasi ca si rezerve sau, dupa caz, va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.12.   In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

8.13.   Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei si nu pot fi inlocuite cu alte beneficii.

8.14.   Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestea, comunicarea acestor date cu caracter personal si acordul in vederea colectarii si prelucrarii lor, sunt conditii obligatorii de validare a castigatorului. Numele castigatorilor vor fi afisate in cadrul website-ului www.librex.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Librex/, fara a depasi termenul de 30 zile calendaristice din momentul stabilirii calitatii de castigatori finali.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

9.1.      Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului www.librex.ro sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campanie promotionala, Participantii sunt de accord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implentarea acesteia.

9.2.      Organizatorul:

a) nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator;

b) nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea documentelor justificative;

c) nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti, in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

9.3. Prin participare la Campanie, Participantul declara de propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

9.4. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului.

9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care observa anumite incercari de fraudare a Campaniei, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

9.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validarea datelor personale furnizate de catre Participanti.

9.8. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior inchiderii Campaniei promotionale.

9.9. Daca sunt indentificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

9.10. Dupa inmanarea premiului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiala a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscal legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabile veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015, articole 108-110, privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1.   Conform Regulamentului general privind protectia datelor 2016/679 (“GDPR”), Organizatorul si societatile comerciale implicate mentionate la art. 1 in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentare.

11.2.   Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal enumerate in art. 11.3. de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participant in vederea participarii la Campania promotionala, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatorului scop: organizarea si desfasurarea Campaniei “Targul BOOKuriilor” (“Campania”) bazata pe inscrierea participantilor pe website-ul www.librex.ro., in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la art. 7.1.;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru scopul organizarii si desfasurarii Campaniei “Targul BOOKuriilor”, bazata pe inscrierea participantilor pe website-ul Campaniei, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la art. 7.1., Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, seria C.I.

11.3. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la acestia prin plasarea comenzii si prin prevalidarea telefonica, respectiv validarea electronica.

11.4. Destinatarii datelor cu caracter personal. Categoriile de destinatari catre care pot fi transmise datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator sunt urmatoarele:

(i) imputernicitilor Organizatorului

(ii) companiilor din acelasi grup cu Organizatorul

(iii) colaboratorilor Organizatorului

(iv) autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare

(v) publicului, in cee ace priveste participantii castigatori

Datele personale sunt prelucrate in scopurile mentionate in prezentul Regulament si vor fi stocate pentru o durata de maxim 3 luni de la trimiterea ultimului pachet de carti, asa cum s-a mentionat la 7.2. Pentru transmiterea in situatia in care Organizatorul va fi obligat de lege sau de o autoritate de reglementare Organizatorul va divulga datele Participantului cerute de respectiva reglementare catre autoritati publice.

11.8. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare  si stocare, impunand tuturor destinatarilor mentionati la 11.4. obligatii similare.

11.9. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi: 

a)     Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, respectiv la informatii cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal procesate, durata stocarii.

b)    Dreptul de a solicita rectificarea datelor daca Participantul considera ca datele colectate de Organizator sunt incorecte, incomplete sau inexacte.

c)     Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor, pe durata necesara modificarii si completarii datelor a caror rectificare a fost solicitata in prealabil.

d)    Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal.

e)     Dreptul la portabilitatea datelor procesate de catre Organizator catre un destinatar indicat de Participant.

f)      Dreptul de opozitie la procesarea datelor, pe care Participantul il poate exercita ori de cate ori doreste si cu privire la care se poate razgandi oricand, informand Organizatorul in mod expres in acest sens.

g)     Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecata cu privire la modul in care i-au fost procesate datele cu caracter personal.

 

Retragerea consimtamantului Participantului in legatura cu pastrarea/procesarea datelor sale cu caracter personal in baza de date a Organizatorului pentru scopul organizarii si desfasurarii Campaniei il va pune in imposibilitatea de a mai putea participa la Campanie. 

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul www.librex.ro.

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 30 iunie 2022.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impierdicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul va comunica participantilor la Campanie existenta acesteia intr-un termen estimat de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

14.3. In intelesul prezentului Regulament pot sa constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la:

a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala;

b) avarierea sistemului informativ de stocare a datelor si alocare a premiilor;

c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

14.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitative, fiind ultilizata numai in scop exemplificativ. 

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.librex.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia, mentional la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui notar public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

 

Organizator

SC Librex Media International SRL

 

 

 

Regulamentul concursului ”Adevaratii porumbei”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul “Adevaratii porumbei” este organizat de SC Librex Media International SRL (numit in prezentul regulament "Organizatorul"), societate cu personalitate juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bucuresti, str. Episcopul Radu nr. 30, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti, sub nr. J40/8040/2010, cod fiscal RO27311238.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Prevederile regulamentului oficial al concursului sunt acceptate in momentul inregistrarii in acest concurs prin inscrierea a orice fel de continut in comentarii, la postarea de Concurs de pe pagina de Facebook “Librex”.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, prin publicare pe www.librex.ro, pe intreaga durata a Concursului potrivit celor mentionate in Sectiunea 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe https://www.facebook.com/Librex.

SECTIUNEA 2. ZONA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, online, prin intermediul site-ului www.facebook.com.

Concursul “Adevaratii porumbei” va incepe la data de 21 mai 2022, in momentul publicarii postarii de concurs pe pagina de Facebook ”Librex” și se va desfasura pana la data de 24 mai 2022, ora 23:59.

Înainte de începerea Campaniei Promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice avand domiciliul sau resedinta in Romania. Exceptie fac angajatii Organizatorului, ai partenerilor, agentiilor si dealerilor implicati in acest concurs, precum si a rudelor de gradul 1 ale acestora (copii, parinti, sot/sotie, etc).

In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana minora sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru inscrierea in acest concurs, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

- sa detina cont pe www.facebook.com. In cazul in care participantul nu are creat cont de Facebook, isi poate crea unul accesand site-ul www.facebook.com.

- sa ofere, in sectiunea de comentarii a postarii de concurs, propriul raspuns la cerinta de concurs

Toate inscrierile valide vor intra în tragerea la sorți.

La data încheierii concursului, va fi ales 1 castigator prin platforma www.commentpicker.com.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude acele mesaje care contin cuvinte vulgare, care fac trimitere evidenta la anumite persoane fizice sau juridice intr-un mod care ar putea prejudicia in orice mod persoanele in cauza si care pun in pericol sanatatea sau viata persoanelor implicate. Organizatorul este exonerat de orice raspundere legat de dispute dintre participant cu privire la dreptul de proprietate asupra materialelor inscrise in concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona acei participanti suspecti de frauda, care vor incerca sa-si sporeasca sansele de castig prin diferite actiuni.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In cadrul concursului “Adevaratii porumbei” vom premia 3 participanti la concurs care indeplineste criteriile de participare mentionate in sectiunea 4.

Fiecare premiu consta in cutia de colectie Adevaratii porumbei (6 volume + 2 caiete scolare)

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publica lista cu numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui Concurs. Castigatorii vor fi informati prin mesaj pe Facebook ca pentru validarea premiului vor trebui sa trimita adresa de livrare si numele destinatarului la adresa de e-mail: comenzi@librex.ro in maximum 2 zile lucratoare de la data contactarii lor de catre Organizator. Orice document sau informatie primite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare. Premiile ramase nevalidate nu se vor mai acorda, acestea vor ramane in posesia Organizatorului. Premiile vor fi acordate castigatorilor valizi, prin curier in maxim 20 de zile lucratoare de la data validarii premiului.

Un participant poate castiga un singur premiu, indiferent de numarul de participări pe care le va avea în perioada Concursului.

SECTIUNEA 7. TAXE

Organizatorul Promotiei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la promotie, sau alte cheltuieli).

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului. Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice. Imposibilitatea de a accesa pagina de inscriere in concurs din motive independente de Organizator. Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea in cadrul concursului Librex “Adevaratii porumbei” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nici o pretentie materiala.

Prin inscrierea in cadrul concursului, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

Datele colectate in cadrul concursului nu vor fi folosite pe viitor in niciun scop. Vor fi colectate date cu caracter personal, respectiv adresa de livrare si numele destinatarului doar in cazul castigatorilor campaniei pentru acordarea premiilor.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial al promotiei va fi disponibil pe site-ul www.librex.ro in data de 21 mai 2022. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari pe site-ul www.librex.ro.  

Prin participarea la aceasta promotie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

  Produsul a fost adaugat in cos